แบบฝึกหัด

posted on 29 Aug 2011 15:12 by armiiiii

1.มัลติมิเดีย คืออะไร เกี่ยวกับการนำเสนออย่างไร

- มัลติมีเดีย คือการนำเสนอข้อมูลหลายๆรูปแบบพร้อมๆกัน เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับข้อมูล มัลติมิเดียมีความเกี่ยวข้องกับการนำเสนอ คือ มัลติมีเดียมีส่วนช่วยให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจมากขึ้น

 2.การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างไร

- สามารถนำเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมทั่วโลก ช่วยประหยัดกระดาษ

 3.Microsoft Powerpoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง

- รูปแบบตัวอักษร รูปภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอคลิป และมีเสียงประกอบได้
-  รูปแบบการพิมพ์ เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์

 4.การเชื่อมโยงภายในและภายนอก microsoft Power Point แตกต่างกันอย่างไร

- แตกต่างกันโดยการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังจุดเชื่อมโยงต่างๆ ในไฟล์เดียวกัน ส่วนการเชื่อมโยงภายนอก คือ การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆนอกไฟล์งานนำเสนอ

5.นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลบ้าง

- โปรเจคเตอร์  โทรทัศน์ จอมอนิเตอร์
6.น.ร คิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่านที่สุด เพราะเหตุใด

การนำเสนอข้อมูลแบบ ใช้ power point เพราะสามารถ แสดงข้อมูลที่ชัดเจน มีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ สามารถแทรกสื่อรูปแบบต่างได้

7.การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมแม่แบบใน microsoft Power Point สามารถทำได้อย่างไร

คลิกขวาบนที่ว่าง>คลิกเลือกออกแบบภาพนิ่ง>คลิกเลือกแม่แบบการออกแบบที่แถบเครื่องมือ

8.การกำหนดกล่องข้อความ หรือกำหนดวัตถุให้เคลื่อนไหวใน micosoft Power Point สามารถตั้งค่าได้ที่ใด

- การคลิกเลือกที่กล่องข้อความ>คลิกขวาแล้วเลือกการเคลือนไหวแบบกำหนดเอง>คลิกเพิ่ม
ลักษณะพิเศษ>ตั้งค่าความเคลื่อนไหวตามความต้องการ
 
9. ยกตัวอย่างซอฟต์แว ที่ใช้สำหรับ นำเสนอข้อมูล ตัวหนังสือ หรืออักษรมาอย่างน้อย 3โปรแกรม

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Notepad

10. ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน micosoft  powerpoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอได้หรือไม่อย่างไร

- ได้ สามารถทำได้โดยการนำเสนอในรูปแบบอื่นที่ไม่ไช่ตัวอักษร

11.เครืองพิมพ์เป็นฮาร์แวที่จำป็นสำคัญหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย micosoft  powerpoint หรือไม่อย่างไร

-  ไม่จำเป็น เพราะ สามารถนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint ในรูปแบบอื่นๆได้

12.micosoft  powerpoint สามารถ แทรกรู)ภาพ ภาพยนตร์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร

  1.คลิกเลือกแถบเมนู เลือกรูปภาพ โดยเลือกจากแฟ้มข้อมูล

  2.เมื่อมีหน้าต่างแทรกรูปภาพปรากฎขึ้น เลือกรูปจากที่ๆบันทึกรูปเอาไว้

  3.คลิกแทรกรูปภาพ

     แทรกภาพยนตร์ และ เสียงโดย

  1.คลิกแทรกที่แถบมุม

  2.เลือกภาพยนตร์ และเสียง

 

13. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และ กราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยตัวหนังสือ หรือตัวอักษรอย่างไร
 
- การ นำเสนอแบบเป็นแผนภาพ แผนภูมิจะทไฃให้ ผู้ที่ได้รับ สื่อมีความเข้าใจในข้อมูลที่ผูนำเสนอต้องการนำเสนอได้มากขึ้น เพราะ มีความชัดเจนของข้องมูลมากกว่า
-  ดีกว่า คือ ทำให้เราสมารถดูภาพรวมของข้อมูลที่นำมาสร้างเป็นแผนภูมิ แผนผังและกราฟได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งทำให้ง่ายต่อการศึกษา

14. การสร้างงานนำเสนอด้วย Micosoft powerpoint สำหรับผู้รับข้อมูล20 คนพร้อมกัน จะใช้ฮาร์ดเเวร์ และซอฟแวร์ ใดบ้าง

- ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ลำโพง จอฉาย ไมโครโฟน ซอฟแวร์ - Powerpoint

15.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบตัวหนังสือ หรือตัวอักษร รูปภาพ หรือภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน

- มัลติมีเดีย , เว็บไซต์
- คอมพิวเตอร์ Notebook
 
 
star01.gif
 

edit @ 29 Aug 2011 15:27:54 by กนกวรรณ แดนวงดร

Comment

Comment:

Tweet