โปรแกรมภาษา Pascal

posted on 11 Jul 2011 00:02 by armiiiii

 

โปรแกรมภาษา Pascal

 

 
ได้รับ mail จากคุณ ditthapong itthiwatthawong
ว่าเขียน ปิรามิดด้วย pascal แบบเลือกตัวอักษรได้ เขียนอย่างไร ผมจึงเขียนไว้ให้ดูเป็น
ตัวอย่างดังข้างล่างนี้
โปรแกรมนี้รอรับตัวอักษรจากแป้นพิมพ์ แล้วนำไปใช้กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์  
เช่น ส่งอักษร D ก็จะพิมพ์บรรทัด A ถึง บรรทัด D และถ้าส่งอักษร E ก็จะพิมพ์บรรทัด A ถึง
บรรทัด E เป็นต้นภาษาปาสคาลเป็นภาษาระดับสูง (High-Level Language)  เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยม

  เนื่องมาจากตัวภาษามีลักษณะเด่นหลายด้าน  เช่น  รูปแบบคำสั่งที่มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษ
  ง่ายต่อการเขียน และการจดจำ  นอกจากนี้โปรแกรมยังมีลักษณะที่เป็นโครงสร้าง (Structure Programing)
 ง่ายต่อการศึกษา มีตัวแปรภาษา(Compilers) อยู่ในหลายระบบคอมพิวเตอร์
 และเป็นภาษาที่เหมาะสมกับงานในทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน
 ด้านการศึกษา เหมาะกับผู้ที่จะเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรก
ปาสคาล(Pascal)เป็นชื่อที่ได้รับสมญานามมาจาก "Blaise Pascal"
 นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในการประดิษฐ์เครื่องจักรที่ใช้ในการคำนวณ
 ซึ่งเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 
รหัสต้นฉบับ (Source Code) ผลลัพธ์ (Output)
var
  i,j : integer;
  c : char;
begin
  writeln ('What is your english character?');
  readln (c);
  c := upcase(c);
  writeln ('======');
  for i := 65 to ord(c) do
  begin
   for j := 65 to i do write(chr(j));
   writeln;
  end;
  readln;
end.
What is your english character?
F
======
A
AB
ABC
ABCD
ABCDE
ABCDEF

 

star01.gif

edit @ 12 Jul 2011 15:09:28 by กนกวรรณ แดนวงดร

Comment

Comment:

Tweet