ดนตรีไทย

posted on 14 Sep 2011 23:09 by armiiiii

ฆ้องวงใหญ่

ความเป็นมาของฆ้องวงใหญ่

 

            ฆ้องจัดได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานชนิดหนึ่ง

ในบรรดาเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงกันในปัจจุบัน และเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญมา

ตั้งแต่โบราณ เป็นเครื่องดนตรีหลักของวงดนตรีไทย ทั้งในวงมโหรี และวงปี่พาทย์ โดย

ฆ้องได้มีหลักฐานการค้นพบ โดยมุ่งไปที่กลองมโหรทึก กลองมโหรทึก ถูกค้นพบครั้งแรก

ที่บริเวณตอนใต้ของประเทศจีนแถบมณฑลยูนานและมณฑลใกล้เคียง ต่อเนื่องลงมาถึง

เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย     (สมชาย รัศมี ,๒๕๔๑ : ๑๒)

 

            สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า กลองมโหระทึกเป็นต้นกำเนิดของฆ้องก็เพราะโลหะที่ใช้ในการสร้าง

นั้นเอง โลหะที่ใช้ในการสร้างกลองมโหรทึก เป็นโลหะผสมแบบเดียวกับฆ้องที่ปรากฏอยู่ใน

ปัจจุบัน นอกจากลักษณะของเนื้อโลหะผสมแล้ว เส้นทางวิวัฒนาการของกลองมโหระทึกยัง

ผ่านการพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเดียวกัน แต่เปลี่ยนแปลงรูปร่างที่มีทิศทางมาใกล้

ฆ้องมาขึ้นนั้นคือการค้นพบ “กังสดาร” ซึ่งสร้างด้วยโลหะผสมแบบเดียวกันแต่รูปร่างเป็นแผ่น

กลมขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เมตร พบที่วัดพระธาตุหริกุญไชย ในจังหวัดลำพูน คาด

ว่าน่าจะอยู่ราวศตวรรษที่ ๑๓ (อภิชาต ภู่ระหงษ์, ๒๕๔๐: ๑๖)

 

ซึ่งสุจิตต์ วงษ์เทศ ได้กล่าวถึงต้นกำเนินของฆ้องว่า(สุจิตต์ วงษ์เทศ, ๒๕๓๐ : ๙๔)

        “นักภาษาศาสตร์และนักนิรุกศาสตร์บางท่านกล่าวว่าชื่อ “ฆ้อง” มาจาก”ระฆ้อง” และเป็นคำเดียวกับคำว่า “ระฆัง” แต่ยังไม่มีหลักฐานแหล่งที่มาของคำคู่นี้ พระยาอนุมานราชธน เคยมีหนังสือกราบทูลสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ (เมื่อพ.ศ.๒๔๘๕ ในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่าง ๆ) ถึงชื่อ “ฆ้อง” หรือ “ระฆ้อง” โดยไม่แน่ใจว่าจะมาจากคำมลายูว่า ragomg หรือไม่ และภาษาอังกฤษเองก็ยืมคำว่า gong จากคำว่า “ฆ้อง” ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ไปใช้ เพราะตำนานเรื่องฆ้องและระฆังของยุโรปมักระบุว่าไม่ใช้เครื่องมือของตะวันตกมาก่อน แต่ชาวตะวันตกรับแบบแผนไปจากตะวันออกจึงรับเรียกชื่อเรียกไปด้วย”

ซึ่งหลักฐานที่มาของฆ้องได้มีปรากฏดังต่อไปนี้คือ

          ภาพจำหลักหินพบที่ปราสาทหินนครวัด เป็นรูปขบวนแห่ มีฆ้องเป็นเครื่องดนตรี

ชนิดหนึ่งที่อยู่ร่วมกับขบวนแห่นั้นด้วย (อภิชาต ภู่ระหงษ์ , ๒๕๔๐ : ๑๘)

 

         ๑.             ศิลาจารึกวัดพระยืน มีความว่า (จำปา เยื้องเจริญ , ๒๕๒๒ :๗๙)

 

“วันท่านเจ้าจักเถิง วันนั้น ตนท่านพระยาธรรมิกราชบริพารด้วยฝูงราชโยธา มหาชนพลลูกขุนมนตรีทั้งหลาย ยายกัน ให้ถือกระทงข้างตอก ดอกไม้ ไต้ เทียน ตีพาทย์ ดังพิณ ฆ้อง กลอง ปี่สรไน พิสเนญชัย ทะเทียด กาหล แตรสังข์ มรทงค์ ดงเดือด เสียงเลิศเสียงก้อง อีกทั้งคนโห่อื้อดาสะท้านทั่วทั้งนครหริกุญไชย”

 

       ๒.            จารึกหินขอน พบที่บ้านหินขอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จารึกลงบน

เสาสี่เหลี่ยม กว้าง ๓๒ เซนติเมตร ยาว ๒๑ เซนติเมตร สูง ๘๐ เซนติเมตร ภาษาสันกฤตและเขมร มีข้อความกล่าวถึงการสร้างสิ่งของต่าง ๆ ถวายไว้กับวัดเพื่อให้ผลบุญนำไปสู่พุทธภูมิ บรรทัดที่ ๑๒-๑๓ ระบุว่ามี ฆ้องสัมฤทธิ์ ๓ ใบ (สุจิตต์ วงษ์เทศ , ๒๕๓๒ : ๙๖)

 

       ๓.            จดหมายเหตุของ มองซิเอร์ เดอ ลา ลูแบร์ บันทึกไว้เมื่อ พ.ศ.๒๒๓๑ โดยได้

กล่าวถึงฆ้องไว้ว่า (สุจิตต์ วงษ์เทศ , ๒๕๓๒ : ๑๒๖)

 

“ลูกฆ้องนั้นล้วนผูกไว้ต่อ ๆ กันกับไม้สั้น ๆ ติดตั้งในทางราบอยู่บนขอนไม้รูปครึ่งวงกลม คล้ายกับกงล้อรถม้า ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงศูนย์กลางหรือตรงที่ตั้งดุมล้อ แล้วตีลูกฆ้องนั้นด้วยไม้สองอัน ข้าพเจ้า เหมือนว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้จะมีเพียงห้าระดับเสียงเป็นคู่กันไปเท่านั้น”

 

          สรุปได้ว่า ฆ้องได้มีต้นกำเนิดมาจากกลองมโหระทึกเพราะโลหะที่ใช้ในการสร้างนั้นเอง โลหะที่ใช้ในการสร้างกลองมโหระทึก เป็นโลหะผสมแบบเดียวกับฆ้องที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน นอกจากลักษณะของเนื้อโลหะผสมแล้ว เส้นทางวิวัฒนาการของกลองมโหระทึกยังผ่านการพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเดียวกัน แต่เปลี่ยนแปลงรูปร่างที่มีทิศทางมาใกล้ฆ้องมาขึ้น โดยลูกฆ้องนั้นล้วนผูกไว้ต่อ ๆ กันกับไม้สั้น ๆ ติดตั้งในทางราบอยู่บนขอนไม้รูปครึ่งวงกลมคล้ายกับกงล้อรถม้า อีกทั่งชื่อ “ฆ้อง” ได้สันนิฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า”ระฆ้อง” ซึ่งเป็นคำเดียวกับคำว่า “ระฆัง” แต่ยังไม่มีหลักฐานแหล่งที่มาของคำคู่นี้ เพียงแต่มีหลักฐานว่ามีฆ้องเกิดขึ้นเพียงเท่านั้น

      

แบบฝึกหัด

posted on 29 Aug 2011 15:12 by armiiiii

1.มัลติมิเดีย คืออะไร เกี่ยวกับการนำเสนออย่างไร

- มัลติมีเดีย คือการนำเสนอข้อมูลหลายๆรูปแบบพร้อมๆกัน เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับข้อมูล มัลติมิเดียมีความเกี่ยวข้องกับการนำเสนอ คือ มัลติมีเดียมีส่วนช่วยให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจมากขึ้น

 2.การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างไร

- สามารถนำเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมทั่วโลก ช่วยประหยัดกระดาษ

 3.Microsoft Powerpoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง

- รูปแบบตัวอักษร รูปภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอคลิป และมีเสียงประกอบได้
-  รูปแบบการพิมพ์ เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์

 4.การเชื่อมโยงภายในและภายนอก microsoft Power Point แตกต่างกันอย่างไร

- แตกต่างกันโดยการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังจุดเชื่อมโยงต่างๆ ในไฟล์เดียวกัน ส่วนการเชื่อมโยงภายนอก คือ การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆนอกไฟล์งานนำเสนอ

5.นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลบ้าง

- โปรเจคเตอร์  โทรทัศน์ จอมอนิเตอร์
6.น.ร คิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่านที่สุด เพราะเหตุใด

การนำเสนอข้อมูลแบบ ใช้ power point เพราะสามารถ แสดงข้อมูลที่ชัดเจน มีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ สามารถแทรกสื่อรูปแบบต่างได้

7.การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมแม่แบบใน microsoft Power Point สามารถทำได้อย่างไร

คลิกขวาบนที่ว่าง>คลิกเลือกออกแบบภาพนิ่ง>คลิกเลือกแม่แบบการออกแบบที่แถบเครื่องมือ

8.การกำหนดกล่องข้อความ หรือกำหนดวัตถุให้เคลื่อนไหวใน micosoft Power Point สามารถตั้งค่าได้ที่ใด

- การคลิกเลือกที่กล่องข้อความ>คลิกขวาแล้วเลือกการเคลือนไหวแบบกำหนดเอง>คลิกเพิ่ม
ลักษณะพิเศษ>ตั้งค่าความเคลื่อนไหวตามความต้องการ
 
9. ยกตัวอย่างซอฟต์แว ที่ใช้สำหรับ นำเสนอข้อมูล ตัวหนังสือ หรืออักษรมาอย่างน้อย 3โปรแกรม

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Notepad

10. ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน micosoft  powerpoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอได้หรือไม่อย่างไร

- ได้ สามารถทำได้โดยการนำเสนอในรูปแบบอื่นที่ไม่ไช่ตัวอักษร

11.เครืองพิมพ์เป็นฮาร์แวที่จำป็นสำคัญหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย micosoft  powerpoint หรือไม่อย่างไร

-  ไม่จำเป็น เพราะ สามารถนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint ในรูปแบบอื่นๆได้

12.micosoft  powerpoint สามารถ แทรกรู)ภาพ ภาพยนตร์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร

  1.คลิกเลือกแถบเมนู เลือกรูปภาพ โดยเลือกจากแฟ้มข้อมูล

  2.เมื่อมีหน้าต่างแทรกรูปภาพปรากฎขึ้น เลือกรูปจากที่ๆบันทึกรูปเอาไว้

  3.คลิกแทรกรูปภาพ

     แทรกภาพยนตร์ และ เสียงโดย

  1.คลิกแทรกที่แถบมุม

  2.เลือกภาพยนตร์ และเสียง

 

13. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และ กราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยตัวหนังสือ หรือตัวอักษรอย่างไร
 
- การ นำเสนอแบบเป็นแผนภาพ แผนภูมิจะทไฃให้ ผู้ที่ได้รับ สื่อมีความเข้าใจในข้อมูลที่ผูนำเสนอต้องการนำเสนอได้มากขึ้น เพราะ มีความชัดเจนของข้องมูลมากกว่า
-  ดีกว่า คือ ทำให้เราสมารถดูภาพรวมของข้อมูลที่นำมาสร้างเป็นแผนภูมิ แผนผังและกราฟได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งทำให้ง่ายต่อการศึกษา

14. การสร้างงานนำเสนอด้วย Micosoft powerpoint สำหรับผู้รับข้อมูล20 คนพร้อมกัน จะใช้ฮาร์ดเเวร์ และซอฟแวร์ ใดบ้าง

- ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ลำโพง จอฉาย ไมโครโฟน ซอฟแวร์ - Powerpoint

15.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบตัวหนังสือ หรือตัวอักษร รูปภาพ หรือภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน

- มัลติมีเดีย , เว็บไซต์
- คอมพิวเตอร์ Notebook
 
 
star01.gif
 

edit @ 29 Aug 2011 15:27:54 by กนกวรรณ แดนวงดร

โปรแกรมภาษา Pascal

posted on 11 Jul 2011 00:02 by armiiiii

 

โปรแกรมภาษา Pascal

 

 
ได้รับ mail จากคุณ ditthapong itthiwatthawong
ว่าเขียน ปิรามิดด้วย pascal แบบเลือกตัวอักษรได้ เขียนอย่างไร ผมจึงเขียนไว้ให้ดูเป็น
ตัวอย่างดังข้างล่างนี้
โปรแกรมนี้รอรับตัวอักษรจากแป้นพิมพ์ แล้วนำไปใช้กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์  
เช่น ส่งอักษร D ก็จะพิมพ์บรรทัด A ถึง บรรทัด D และถ้าส่งอักษร E ก็จะพิมพ์บรรทัด A ถึง
บรรทัด E เป็นต้นภาษาปาสคาลเป็นภาษาระดับสูง (High-Level Language)  เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยม

  เนื่องมาจากตัวภาษามีลักษณะเด่นหลายด้าน  เช่น  รูปแบบคำสั่งที่มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษ
  ง่ายต่อการเขียน และการจดจำ  นอกจากนี้โปรแกรมยังมีลักษณะที่เป็นโครงสร้าง (Structure Programing)
 ง่ายต่อการศึกษา มีตัวแปรภาษา(Compilers) อยู่ในหลายระบบคอมพิวเตอร์
 และเป็นภาษาที่เหมาะสมกับงานในทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน
 ด้านการศึกษา เหมาะกับผู้ที่จะเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรก
ปาสคาล(Pascal)เป็นชื่อที่ได้รับสมญานามมาจาก "Blaise Pascal"
 นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในการประดิษฐ์เครื่องจักรที่ใช้ในการคำนวณ
 ซึ่งเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 
รหัสต้นฉบับ (Source Code) ผลลัพธ์ (Output)
var
  i,j : integer;
  c : char;
begin
  writeln ('What is your english character?');
  readln (c);
  c := upcase(c);
  writeln ('======');
  for i := 65 to ord(c) do
  begin
   for j := 65 to i do write(chr(j));
   writeln;
  end;
  readln;
end.
What is your english character?
F
======
A
AB
ABC
ABCD
ABCDE
ABCDEF

 

star01.gif

edit @ 12 Jul 2011 15:09:28 by กนกวรรณ แดนวงดร